Two stonetanks with guns visible

Image code 0604MR0025500140400910E01_DXXX_Nasa